top of page

Ilmainen kirjalyhennelmä

Lue ilmainen kirjalyhennelmä Kristalli- ja indigoenergiat - kokonaisvaltainen tasapaino -kirjasta (2020; 19 sivua) ennen AuraTransformaatio™ -hoitoasi.

Painettu kirja

Lue painettu kirja Kristalli- ja indigoenergiat - kokonaisvaltainen tasapaino (2012; 213 sivua) ennen AuraTransformaatio™ -hoitoasi. Tilaa kirja verkkokaupastamme:

Kristalli- ja Indigoenergiat, kokonaisvaltainen tasapaino

Anni Sennov, Good-Adventures Publishing

Uuden ajan energiat ja AuraTransformaatio™ 


Teksti pohjautuu Anni Sennovin vuonna 2012 suomeksi käännettyyn kirjaan ”Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino”. Tekstin on päivittänyt syksyllä 2020 auravälittäjäohjaaja™ Johanna Saari yhdessä suomalaisten auravälittäjien Sari Elon, Marjo Heikkisen, Heidi Kelhälän, Sini Korhosen ja Hanna Leppäahon kanssa.

Taustaa

Elämä on jatkuvaa liikettä ja muutosta. Liike vie meitä pysähtymättä kohti jotakin uutta ja mahdollistaa kehittymisemme fyysisesti, mielen tasolla ja henkisesti. Tasapaino elämän liikkeen ja fyysisen kehon tarvitseman levon välillä takaa henkienergiallemme (oma voimamme) optimaaliset elinolosuhteet.

Ihmisen unen ja levon tarve on yksilöllinen ja kytköksissä siihen, millä tavalla aivojen ja kehon yhteistyö toimii. Mielemme sen sijaan ei tarvitse lepoa samalla tavalla. Se pysyy pitkään valveilla ja virkeänä tilanteessa, jossa sillä on kiinnostavaa tekemistä. Mielenkiintoista on, että myös kehomme väsyy vähemmän, jos koemme elävämme meille oikeanlaista ja rakkaudellista elämää.

Jos ihmiset kykenisivät pitämään itsensä yhtä paikoillaan kuin raskain materia, kaikki elämä päättyisi. Tilanteet, joissa elämä lukittuu ja pysyy paikoillaan, nousevat esille silloin, kun olemme emotionaalisesti, henkisesti tai fyysisesti jumissa. Meiltä puuttuu kyky tai ymmärrys antautua ikuisen elämänvirran vietäväksi. Seurauksena pysähtymisestä meille aiheutuu fyysisiä ja henkisiä epätasapainotiloja.

Elämä on kaiken olemassaolon ydin ja henkienergiamme sen yksilöllinen polttoaine. Elämä pitää järjestelmämme käynnissä täydellä teholla ja luo perustan fyysiselle elämälle. Kun elämämme virtaa positiivisella tavalla eteenpäin, henkienergia tarjoaa keholle voimakasta tietoisuutta, energiaa ja onnellisuuden kokemuksen.

 

Mihin olemme menossa?

Tarkkailemalla lapsia voimme huomata heidän vahvan sisäisen valonsa ja energiansa. Heidän mukanaan Maapallolle on virrannut vuodesta 1995 alkaen täysin uudenlaisia energioita. Uutta energiapotentiaalia ei lannista mikään muu kuin fyysisen kehon rajoitteet tai perinteisessä energiassa olevien ihmisten välinpitämättömyys. Kyvyttömyys ymmärtää laajempaa henkistä kapasiteettia ja uutta, täällä jo olevaa rakennetta, rajoittaa voimakkaasti uuden ajan energiassa olevien kehittymistä.

Perinteistä rakennetta kantavien aikuisten on sopeuduttava siihen tosiasiaan, että erityisesti uuden ajan energioissa olevilla on kyky yhdistää keho, mieli ja energia. Nämä ihmiset pystyvät elämään täysipainoisesti, kunhan saavat ohjausta tämän hetken yhteiskunnassa elämiseen. Meidän tehtävämme on auttaa uuden ajan rakenteessa eläviä lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia hyväksymään se, että heidän on toimittava vielä jonkin aikaa yhteiskunnan nykyisissä, heille ”vanhoissa” puitteissa ja rakenteissa. Nämä rakenteet muuttuvat ajan kuluessa sellaisiksi, että ne ovat sopusoinnussa uuden aikakauden energian kanssa. Silloin niihin on helppo samaistua.

Koska uuden aikakauden energia Maapallolla voimistuu koko ajan, on uuteen rakenteeseen syntyvien lasten vanhemmilla suuri vastuu kannettavana. Aikuiset toimivat siltana vanhan ja uuden aikakauden välillä. He ovat itse syntyneet aikana, jolloin olemassaolo perustui kaikkeen näkyvään, kuultavaan ja tuntein tunnettavaan (3D). Uuden ajan rakenteeseen syntyvät lapset puolestaan omaavat vahvan sydäntietoisuuden ja intuition, jotka ovat jo valmiiksi osa heidän järjestelmäänsä (4-5D). Lasten henkinen kapasiteetti on siis vanhempia laajempi, mutta vanhemmat omaavat elämänkokemuksen siitä, millä tavalla olemassa olevassa yhteiskunnassa toimitaan mahdollisimman tasapainoisesti.

Uuden aikakauden energiarakenteeseen syntyneet ovat niin täynnä elämää  että jokainen pystyy helposti toteamaan eron heidän ja aikaisemmin syntyneiden välillä. Jos uudessa rakenteessa elävät pääsevät valloilleen ymmärtämättä vanhaa rakennetta, syntyy tilanteita, joissa perinteisessä rakenteessa olevat aikuiset ”palavat loppuun” ja uudessa rakenteessa olevat turhautuvat ja kapinoivat. Tämän vuoksi aikuisten on löydettävä nopea ja tehokas ratkaisu sukupolvien välisiin yhteistyö- ja viestintähaasteisiin.

 

Uuden aikakauden energia

Uusi aikakausi ja uuden aikakauden energia on täällä jäädäkseen.  Aikuisten on hyvä löytää tapoja päästää sydäntietoista, henkienergian ja kehon yhdistävää energiaa elämäänsä. Sen tuoma positiivinen lataus ohjaa aikuisia arvioimaan sekä asennettaan, että vanhemmuuttaan uudella tavalla.

Koska uuden ajan rakenteessa elävät ovat erittäin vahvoja, korostuvat johdonmukaisuus ja rajojen asettaminen sekä vanhemmuudessa, että aikuisten tavassa toimia ja ohjata nuorempia.

 

Myös uuden ajan rakenteessa elävien on opittava hallitsemaan omaa energiaansa. Vasta sitten he kykenevät vaikuttamaan omaan elämäänsä ja ympäristöönsä rakentavalla ja positiivisella tavalla. Jos epätasapainossa oleva, uuden ajan energiarakenteen omaava ihminen saa toimia yhteisössään vapaasti ja ilman ymmärrystä vanhasta rakenteesta, se aiheuttaa ongelmia jokaisen ympärillä olevan elämään. Kun riittävä ymmärrys perinteisistä rakenteista on luotu, voidaan myönnytyksiä tehdä aiheuttamatta kaaosta ja toiminta puolin ja toisin on kunnioittavaa ja tasavertaista.

Uuden ajan energiarakenteessa olevien laaja tietoisuus voi opettaa esimerkiksi perheen vanhemmille paljon. Vanhempiensa käyttäytymistä usein pienintäkin yksityiskohtaa myöten peilaavat lapset ja nuoret näyttävät helposti perheen aikuisten niin vahvuudet, kuin kehittymisalueetkin. Näin sekä positiiviset, että vähemmän suotuisat ominaisuudet näkyvät nopeasti lasten käyttäytymisessä. Asioita muuttaaksemme, meidän täytyy keskittyä muuttamaan epämieluisat piirteet ensin itsessämme.

Uuden aikakauden rakenteeseen syntyneet tarvitsevat kokonaisvaltaista hyväksymistä. Ilman hyväksyntää lasten on vaikea kiintyä vanhempiinsa. Uuden aikakauden lapset ovat ennen kaikkea uskollisia niille, jotka ohjaavat ja opettavat heille, millä tavalla täällä eletään. Välttämättä nämä ihmiset eivät ole aina heidän vanhempiaan. Emme saa lastemme huomiota, hyväksyntää ja rakkautta olemalla heidän biologisia vanhempiaan. Saamme sen olemalla lastemme elämässä läsnä, tukena ja apuna.

Uutta aikakautta leimaa lisääntynyt rehellisyys, suora asioiden kohtaaminen ja käsittely, johdonmukaisuus ja vastuu. Tulevaisuuden ihminen on yhteensulautunut keho-mieli-energia kokonaisuus, jolla on vahva sisäinen yhteys ja sydäntietoinen toimintatapa.

 

Uusien energioiden saapuminen

Uudet Maapallolle virtaavat energiat auttavat meitä vahvistamaan intuitiotamme. Tämän myötä luottamus omaan sisäiseen johdatukseen vahvistuu. Uskallamme luottaa enenevässä määrin itseemme myös siinä, että oikeat vastaukset henkilökohtaisesti tärkeisiin kysymyksiin löytyvät itsestämme, eivät ulkopuoleltamme.

Joskus menneisyys tai saamamme kasvatus saattaa vaikeuttaa oman sydäntietoisuuden kuulemista, sillä havainnoimme maailmaa myös kokemustemme ja persoonallisuutemme kautta. Tämän vuoksi on hyödyllistä kuunnella myös muiden, samalla aaltopituudella olevien ihmisten ajatuksia ja kokemuksia. Tällä tavoin voi saada vertailupohjaa omille ajatuksille ja tavoille toimia. Kun keskustelukumppani ilmaisee asioita tutulla tavalla, niitä on helppo hyväksyä, vaikka ne olisivat joltain osin poikkeavia omasta ajatusmaailmasta.

Syvällä sisimmässämme tiedämme aina, mikä on meille parhaaksi. Tällöin kannattaa toimia sen mukaan. Miksi pitkittää asioita, kun ne voi tehdä kerralla oikein? Tämä ajatus kuvastaa hyvin uuden ajan energiaa.

Uuden aikakauden korkeataajuiset energiat auttavat avautumaan henkilökohtaisille tarpeille ja asioille, joihin suhtaudumme intohimoisesti. Ne edistävät valmiutta ottaa vastuu omasta elämästä ja auttavat ajoittamaan asioita, sekä tapahtumia oikein. Ongelmien ilmetessä, halukkuus asioiden nopeaan selvittämiseen kasvaa.

Lasten kautta näkyy hyvin Maapallolle virtaavien uuden ajan energioiden toiminta. Uuteen energiarakenteeseen syntyvät toimivat automaattisesti intuitionsa johdatuksessa ja luottavat vaistoonsa. He toteuttavat mielellään ajatuksensa ja tekevät asioita, eivätkä aikuisten tavoin jää pitkiksi ajoiksi miettimään tai pohtimaan tulevaa. He luottavat oman sisäisen ohjauksensa kertovan oikean suunnan ja toimivat sen mukaan.

Nykyajan lapset ja nuoret aikuiset tuntuvat kykenevän käsittelemään vanhempiaan paremmin erilaisia kriisitilanteita, esimerkiksi vakavaa sairastumista, avioeroja tai kuolemaa. Kun asioista puhutaan avoimesti ja selkeästi, voi niitä tarkastella monesta näkökulmasta, sisäistää ja ymmärtää olemassa oleva tilanne ja jatkaa elämää eteenpäin.

Uuden aikakauden energiavirtaus näkyy siten, että tiedostetaan intuitiivisesti, ovatko vallitsevat asiat eri tilanteissa oikein vai väärin. Lapset ja nuoret aikuiset seuraavat mieluummin omaa sydäntietoisuuttaan kuin vanhempiensa totuutta, jolloin stressaavien tilanteiden käsittely onnistuu realistisemmin.

Uuden ajan lapset eivät ole onnellisia, mikäli heidän vanhempansa ovat yhdessä ilman todellista ja aitoa rakkautta. Mikäli vanhemmilla ei ole vahvaa sidettä toisiinsa, ovat lapset usein onnellisempia vanhempien löydettyä tasapainon esimerkiksi avioeron jälkeen. Sydäntietoisuudestaan käsin eläviä lapsia on mahdotonta huijata uskomaan asioiden olevan hyvin, mikäli ne eivät todellisuudessa niin ole. Aikuiset taas kykenevät melko pitkäänkin uskottelemaan itselleen jonkin asian toimivan, vaikka se ei olekaan totta.

Erilaiset tilanteet, uudet ystävät ja mahdollisesti koulun vaihtaminen voivat erotilanteessa ottaa alussa koville, mutta lapset onnistuvat usein käsittelemään asioita aikuisia tasapainoisemmin. Muutoshan on joka tapauksessa vanhaa tilannetta parempi. Jokaisen ajatusmaailma laajenee uuden kokemuksen ansiosta ja vanhemmat saavat jälkikasvultaan melko varmasti myös positiivista palautetta, kun ovat rohkeasti muuttaneet elämäänsä aidosti onnellisempaan suuntaan.

Uuden aikakauden lapset ovat luovia ja pyrkivät aina löytämään uusia mahdollisuuksia ja tapoja tehdä asioita. He keksivät uusia toimintamalleja suruista ja kriiseistä selviämiseen.

Tulevaisuudessa asiat etenevät paljon aikaisempaa nopeammin, sillä kristalli - ja kristalli - kulta energioissa olevat ja indigoenergioista vaikuttuneet painostavat vanhempiaan tekemään aiempaa nopeampia ratkaisuja. Yhteiskunnassa asioiden tekeminen päätöksenteosta käytännön toteuttamiseen nopeutuu.

Tulevaisuudessa ketään ei enää palkita itsensä fyysisestä tai henkisestä loppuun kuluttamisesta. Kova kamppailu omien tavoitteiden saavuttamiseksi tai tavoitteisin pääseminen liian monimutkaisesti kuuluu auttamattomasti menneisyyteen. Uuden ajan lapset ja huomisen aikuiset haluavat toimia toisin.

 

iStock-1133301909.jpg

Omaan kehitykseen vaikuttaminen

 Jo ennen vuosituhannen vaihdetta, monet henkisiin asioihin perehtyneet tiesivät, että 2000-luvun alussa Maapallo siirtyy uuteen aikakauteen. Vain harvat kuitenkin ymmärsivät, että uuden ajan tietoisuus edellyttää jokaiselta aikuiselta myös konkreettisia toimia.

Monet ajattelivat, että positiivinen ajattelu ja terveellinen ruokavalio, sekä terveelliset elämäntavat olisivat riittäviä toimia. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti riitä. Ne ovat toki tärkeitä asioita, mutta suurin osa aikuisista tarvitsee kokonaisvaltaista muutosta myös tietoisuuden tasolla. Uuden aikakauden energia ei koske ainoastaan lapsia.

Tietoisuuden näkökulmasta katsottuna, uuden aikakauden energia edustaa planeetallamme täysin aiemmasta poikkeavaa energiavirtaa, joka on huomattavan korkeavärähteistä, nopeaa ja sydäntietoista. Virtaus on vaikuttanut kaikkiin Maapallon ihmisiin jo 1980-luvun loppupuolelta alkaen ja vaikutus jatkuu edelleen.

Vaikka uuden aikakauden energia on tullut Maapallolle itsestään, se ei tule automaattisesti osaksi perinteistä energiajärjestelmää. Se saa kyllä ihmiset sisällyttämään elämäänsä uusia arvoja ja oppimaan uusia elämäntapoja, kunkin omassa tahdissaan, mutta pysyvään muutokseen tarvitsemme ulkopuolista apua, kuten Auravälittäjän™ tarjoamaa AuraTransformaatio™-hoitoa. Auravälittäjä™ auttaa meitä yhdistämään ja kiinnittämään henkienergiamme pysyvästi fyysiseen kehoomme sekä uuteen energiarakenteeseen.

Vanhan aikakauden karmaan ja hierarkiaan pohjautuva sielun energiarakenne korvataan uuden aikakauden vapaalla sydäntietoisuudella. AuraTransformaatio™ hoitoon tuleva saa tällä hetkellä hoidon yhteydessä osaksi tietoisuuttaan pääsääntöisesti kristalli - tai kristalli-kulta energiarakenteen. Suurin osa indigorakenteeseen syntyneistä tai aikaisemmin indigorakenteen AuraTransformaatio™-hoidon yhteydessä saaneista, on jo päivittänyt, tai alkanut päivittää energiarakennettaan kristallienergian puolelle. Näin kokonaisvaltainen tasapaino saavutetaan helpommin, niin ulkoisesti kuin sisäisesti.  

Myös uuden ajan energioiden päivittyminen on osa meneillään olevan siirtymäajan evoluutiota. Siinä Maapallolle ensin saapuneen indigoenergian tehtävänä on ollut herättää ja havahduttaa ihmiskunta vallitsevaan epätasapainotilaan. Indigoenergiaan syntyneet ovat tehneet suuren työn herättämällä meidät yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin. Jotta kehitys etenee parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan nyt kristallienergian ja - rakenteen mukanaan tuomaa vahvaa tasapainoa. Tällöin uuden ajan tietoisuus ja uudet toimintamallit päästään integroimaan olemassa olevaan järjestelmään niin, että toimivat osa-alueet säästyvät ja uusia aletaan aktiivisesti kokeilla ja käyttää. 

Sielun energiarakenteessa elävät voivat vetää uuden ajan energioita puoleensa. Energian pysyminen sielunrakenteessa vaatii kuitenkin jatkuvaa keskittymistä. Tällöin huomio ja energia häviää helposti muista elämän tärkeistä asioista, eikä se ole tarkoituksenmukaista.

Uuden aikakauden indigo-, kristalli- tai kristalli-kulta-energia ei integroidu sielun energiarakenteeseen itsestään. Se on valittava tietoisesti. Sen vuoksi on mahdotonta, että vanhan rakenteen omaavat aikuiset heräisivät jonain päivänä täysin kokonaisvaltaisen muutoksen itsestään läpikäyneinä. Tähän tarvitaan ulkoapäin tulevaa materialisointivoimaa.

Auravälittäjän™ energia on vahva ja tasapainoinen. Hän kykenee yhdistämään asiakkaan henkienergian ja kehon turvallisesti ja luomaan pysyvästi uuden aura- ja energiarakenteen.Uuden aikakauden energia on vahvaa ja korkeavärähteistä.  Sen kanssa ei tule leikkiä tai yrittää integroida sitä itseensä pelkästä uteliaisuudesta. Sielun energiarakenteesta on lähes mahdotonta siirtyä korkeampitaajuisiin energiajärjestelmiin ilman ehjän indigo- tai kristalliauran antamaa suojaa. Mikäli energiajärjestelmät avataan puhtaalle henkienergialle ilman valmistautumista, voi vaarana olla monenlaisia ongelmia niin kehon, mielen kuin energian tasolla. Sielun energiarakenne ei voi muuntua kristallirakenteeksi ilman, että se ensin häviää. Ilman ehjää aurarakennetta oma energia voi poistua kehosta ja herkkyys ulkopuolelta tuleville asioille ja energioille kasvaa voimakkaasti. Hoitoa jo harkitessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiansa osaavaan, koulutettuun Auravälittäjään™.

Ajatusmanifestaatioilla voidaan lähettää universumiin toive avun saamisesta ja uuden aikakauden energian integroitumisesta keho-mieli-energiarakenteeseen. Yleensä tietoa uusista parannuskeinoista alkaa saapua odottamattomastikin, sillä vetovoiman laki vetää kutsuttuja asioita puoleensa. Tämän jälkeen jatko riippuu kutsujasta itsestään ja siitä, mitä hän tarkalleen ottaen haluaa.

Jokaisen tulee itse päättää, onko valmis kokonaisvaltaiseen energiajärjestelmänsä päivitykseen ja sydäntietoisuudesta käsin elämiseen. Jokainen kantaa vastuunsa tästä itse. Kukaan muu ei voi, eikä saa sitä tehdä. Päätös muutoksesta on aina henkilökohtainen.

iStock-617566268.jpg

AuraTransformaatio™- hoito

AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito, joka muuttaa keho-mieli-energiajärjestelmän pysyvästi uuden aikakauden tarpeita vastaavaksi. Saamme uuden ja täydellisesti päivittyneen sydäntietoisen energiarakenteen syntymässämme saadun, vanhan rakenteen tilalle. Tämä Maapallolla nyt virtaava, uuden aikakauden energia, aktivoitui täydellisesti vuosituhannen vaihteessa.

Koska hoidon seurauksena tuleva muutos on pysyvä, jokainen tekee aina ennen hoitoon saapumista tietoisen hoitopäätöksen ja valitsee aravälittäjän™, joka tuntuu itselle sopivalta. AuraTransformaatiosta™ on henkilökohtaisella tasolla paljon hyötyä. Se yhdistää henkilön intuition ja päätösvoiman sekä parantaa hänen vetovoimaansa ja materialisointikykyään. Pysyminen omassa energiassa helpottuu. Hoidon aikana energiarakenteemme muuntuu vahvemmaksi ja maadoittuneeksi, sekä paremmin tasapainossa pysyväksi kokonaisuudeksi.

AuraTransformaatio™ - hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™, jolla on vahva sisäinen tasapaino ja kyky työskennellä erilaisten energioiden kanssa. Hoidon aikana syntyvä uudenaikakauden energiarakenne tarjoaa hoidettavalle mahdollisuuden kokea sisäinen tasapaino, joka ilmenee myös näkyvällä fyysisellä tasolla.

AuraTransformaatio™ laajentaa tietoisuutta ja aktivoi uuden aikakauden energiavirtauksen, joka nopeuttaa tietä ajatuksista teoiksi. Mikäli henkilö ei ole valmis elämään uuden ajan korkeataajuisten energioiden kanssa, hän kohtaa todennäköisesti haasteita arkipäivässään. Kun hyväksymme kykymme ja kapasiteettimme tehdä ja toteuttaa asioita, jotka palvelevat sekä meitä itseämme, että ympärillä olevaa, muutos on nopeaa.

AuraTransformaation™ jälkeen mahdollisuus käyttää omaa voimaa ja luoda omannäköistä elämää vahvistuu. Hoito antaa mahdollisuuden tutustua itseemme ja potentiaaliimme ilman ulkoisia häiriötekijöitä. Alamme tehdä elämäämme koskevia asioita ja päätöksiä itse ja kannamme vastuun niistä. Voimme tehdä paljon asioita myös yhdessä toisten kanssa, eteenkin silloin, kun yhteiset mielenkiinnon kohteet yhdistävät meitä.

Välittömästi hoidon jälkeen käynnistyvä kristallisoitumisprosessi tarkoittaa keho – mieli - energiarakenteen yhdistymistä ja yhteensulautumista. Prosessin kesto on aina yksilöllinen ja se etenee erityisesti fyysisen kehon rajoja kunnioittaen.  AuraTransformaatio™ tarjoaa hallitun ja tasapainoisen, sekä jokaisen oman henkienergian kautta ohjautuvan energiajärjestelmän yhteensulautumisen.

Kristallisoitumisprosessia edesauttavat mm. AuraTransformaation™ jälkeen tehtävät tasapainotushoidot. Tasapainotushoito ohjaa henkienergiamme ja järjestelmämme tasapainottumaan neljän peruselementin (tuli, vesi, maa ja ilma), sekä maskuliinisen ja feminiinisen olemuspuolemme kautta. Avuksi voivat olla myös kokonaisvaltaiset keholliset hoidot ja ratkaisu- ja voimavarasuuntautuvia työskentelymenetelmiä tarjoavat terapiat. Myös levolla, ravinnolla, liikunnalla ja ylipäänsä hyvinvointiimme vaikuttavilla asioilla voimme edistää kristallisoitumisprosessia.

Kun prosessi on valmis, kristalliaura ja -keho, sekä energiakeskukset eli chakrat ovat sulautuneet yhteen. Kokonaisuus muodostaa tietoisen ja yhdistyneen keho-mieli-energiarakenteen. Kristallisoitumisprosessin seurauksena energiarakenteen ympärille kehittyy myös kristallinen tieto- ja sosiaalinen verkosto. Tämä verkosto auttaa meitä löytämään itsellemme oikeat asiat, ihmissuhteet ja yhteistyökumppanit, edistäen meille sopivien asioiden tekemistä ja toteutumista.

 

Tiivistetysti AuraTransformaatio™ vaikuttaa meissä seuraavasti: 

 • Saamme uuden ajan energiarakenteen.

 • Henkilökohtainen kehityksemme nopeutuu.

 • Intuitiomme paranee ja yleiskäsityksemme asioista ja elämästä yleensä laajenee.

 • Intuitiomme ja ratkaisukykymme alkavat toimia yhteistyössä ja päätöksentekokyky nopeutuu.

 • Sitoudumme siihen, mitä olemme tekemässä kuunnellen itseämme.

 • Materialisointikykymme ja vetovoimamme voimistuu.

 • Ulkopuolinen vastustus ei lannista, emmekä tunnetasolla romahda, jos ympärillämme olevat ihmiset ovat kanssamme eri mieltä.

 • Kestävyytemme paranee.

 • Sisäisen rauhan ja paremman itsetunnon kokemus vahvistuu.

 • Rehellisyys itseä kohtaan kasvaa.

 • Tietoisuus omista henkisistä, fyysisistä ja tunnetason tarpeista selkiytyy. Kykenemme määrittelemään itsemme paremmin ja rikkomaan ja asettamaan rajoja sekä itsellemme, että muille.

 • Nautimme elämästä enemmän, emmekä anna muiden vaikuttaa elämäämme ja sanella, mitä meidän tulisi tehdä.

 • Emme jaa varauksettomasti omaisuuttamme tai ylimääräisiä varojamme varmistamatta, että saamme jotain vastineeksi (tasapaino ja vastavuoroisuus!).

 • Helppous suhtautua toisiin ihmisiin avoimesti olematta koko ajan varuillaan.

 • Kyky elää hetkessä paranee ja spontaanius lisääntyy

 • Ympärillämme olevat ihmiset alkavat ymmärtää meitä paremmin, vaikkemme sanoisi sanaakaan.

 • Päästämme irti niistä tavoista ja tottumuksista, jotka eivät palvele enää ja otamme vastaan dharman, lähtien toteuttamaan elämäntehtäviämme.

 

Tasapainotushoito 

Kaikille AuraTransformaatio™ hoidossa käyneille suositellaan tasapainotushoitoa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että keho-mieli-energiajärjestelmä käy usein hoidon jälkeen ylikierroksilla henkienergian sulautuessa fyysiseen kehoon.

Hoito ei edellytä, että eläisimme AuraTransformaation™ jälkeen pelkästään rauhallista elämää, mutta on suositeltavaa, että varaamme itsellemme aikaa löytääksemme oman totuuteemme ja tapamme elää nyt ja tulevaisuudessa.

Monille AuraTransformaation™ saaneille voi tulla yllätyksenä, että perinteiset selvänäkijät eivät pysty aistimaan hoidon mukanaan tuomaa muutosta tai ylipäänsä henkilöön liittyviä asioita hoidon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että perinteisen energiarakenteen omaavat selvänäkijät ovat tottuneet katsomaan asioita astraalitason kautta ja AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen ihmisen energiarakenne siirtyy pois vanhasta järjestelmästä.

 

Mikäli AuraTransformaation™ jälkeen tuntuu, että aikaisemmat elämäntapahtumat tai edelliset elämät vaikuttavat edelleen, voi olla, että olet valinnut nämä teemat myös nykyisen elämän haasteiksi ja kehitystehtäviksi. Tätä ei ehkä välittömästi koe positiivisena, mutta kun tartut esille nouseviin asioihin, huomaat, että pystyt kohtaamaan ja käsittelemään niitä nopeammin ja paremmin kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että pysyt nyt omassa voimassasi ja sinuun kuulumattomat asiat taas energiarakenteesi ulkopuolella.

Ihmiset, jotka läpikäyvät elämässään vaikeita aikoja, kokevat usein helpommaksi ottaa neuvoja ja apua vastaan niiltä, jotka ovat itsekin kokeneet haasteita elämässään. Useimmilla auttajilla, myös auravälittäjillä™ on takanaan elämää, jonka pohjalta he kykenevät auttamaan muita.

 

AuraTransformaation™ jälkeen tehtävä tasapainotushoito on tarpeen, jotta uuden energiajärjestelmän kehittyminen ja yhteensulautuminen lähtee sujuvasti käyntiin. Tasapainotuksessa koko energiajärjestelmä tarkistetaan ja tasapainotetaan peruselementtien ja jokaisen oman henkienergian kautta. Energiakehoa tasapainottaessa huomioidaan maskuliinienergia oikealla ja feminiinienergia vasemmalla puolella kehoa. Eri elementtien ja henkienergian välille luotava tasapaino on kristallisoitumisprosessin etenemisen edellytys. 

Jokaisen yksilöllinen tapa ilmentää itseään ja toimintaansa paranee usein tasapainotuksen myötä. Sekä kehoon että auraan integroidut neljän elementin energiat, jotka edustavat oman voimamme eri puolia, ohjautuvat toimimaan tasapainotuksen aikana keskinäisesti harmonisella tavalla. Elementeistä tuli edustaa inspiraatiota, elämänhalua ja sisäistä viisautta. Vesi ilmentää tunnemaailmaa, virtausta ja sosiaalisia suhteita. Maa luo rakenteen, maadoituksen ja auttaa meitä manifestoimaan asiat näkyvälle, fyysiselle tasolle.  Ilman elementti johtaa ideamaailmaamme, visioita, ajattelua, sekä kommunikaatioon liittyviä asioita.

Tasapainotushoito suositellaan tehtäväksi ainakin kerran, noin 2 viikkoa - kuukausi AuraTransformaation™ jälkeen. Tasapainotushoitoon voi tulla aina tarvittaessa sen jälkeenkin,  mikäli oma energia tuntuu olevan epätasapainossa, on väsymystä, olo on levoton tai stressaava elämäntilanne hankaloittaa toimintakykyä.

Ne, jotka ovat syntyneet vuonna 1995 tai sen jälkeen, eivät tarvitse AuraTransformaatiota™, mutta hyötyvät usein auravälittäjän™ tekemästä tasapainotushoidosta. Indigoihmiset voivat reagoida herkästi ympäristöönsä ja heille on toisinaan haastavaa ylläpitää sisäistä tasapainoa. Hoidossa käyminen vahvistaa heidän kykyään pysyä tasapainossa ja vähentää kuormituksen tunnetta, jota ympäristö voi heidän elämässään aiheuttaa.  Tasapainotus auttaa myös palauttamaan rauhan ja luottamuksen tunnetta siihen, että asiat järjestyvät. Tämän vuoksi myös kristalli- ja kristalli - kulta ihmiset, jotka ovat syntyneet vuonna 2009 ja sen jälkeen nauttivat tasapainotuksesta ja energioiden hienosäädöstä.

Tasapainotushoito ei rajoitu vain elementtien, tai maskuliinisen ja feminiinisen energian tasapainottamiseen.  Hoidon aikana on mahdollista vastaanottaa myös lisää omaa henkienergiaa, joka voi sulautua uuden ajan energiarakenteeseen kristallisoitumisprosessin edetessä. Tasapainotuksessa voi periaatteessa tapahtua mitä vain, mikä vie sinua eteenpäin ja mitä tarvitset hoitohetkellä.

 

Kuka ei tarvitse AuraTransformaatiota™?

Vuosina 1995 -2003 syntyneet ovat ns. puhtaita indigoita. Indigojärjestelmän omaavat eivät tarvitse AuraTransformaatiota™. On kuitenkin hyvä, mikäli vielä kotona asuvien indigoiden vanhemmat ja muut heistä huolehtivat aikuiset käyvät läpi AuraTransformaation™. Indigot hyötyvät itsekin ajoittaisesta tasapainotuksesta tai tietoisten, uuden ajan energiarakenteessa olevien aikuisten seurasta.

Vuosina 2004–2008 syntyneillä on energiarakenne, joka on sekoitus indigoa ja kristallia. Mitä lähempänä vuotta 2009 he ovat syntyneet, sitä puhtaampi heidän kristalliauransa on ja sitä kristallisoituneempi heidän kehonsa on.  Indigo- ja kristallienergiasta koostuva aurarakenne kehittyy itsestään ja omaan tahtiinsa kohti puhdasta kristallirakennetta viimeistään aikuisuuteen mennessä.  Kasvatus ja se, kuinka paljon huomiota tietoisuuden kehittämiselle kotona ja lähiympäristössä on annettu, vaikuttavat muutokseen.

Tässä ikäryhmässä syntyneet voivat hyötyä suuresti kehollisista hoidosta, jotka edistävät heissä tapahtuvaa kristallisoitumisprosessia.  Kristallienergiaa omaavien ihmisten seura on heille hyväksi. Hyvä nyrkkisääntö on aina ensin pyrkiä vanhempien energiarakenteen uudistamiseen, jotta vanhemmat voivat parhaalla tavalla auttaa ja ymmärtää lapsiaan.

Vuosina 2009–2012 syntyneet ovat puhtaita kristalliyksilöitä ja heille on tyypillistä, että henkienergia on täysin yhdistynyt kehoon ja sekä aura että keho ovat kristallisoituneet. He eivät tarvitse AuraTransformaatiota™.

Vuonna 2013 ja sen jälkeen syntyvät eivät tarvitse AuraTransformaatiota™. Näillä yksilöillä Maan kultainen energia on integroitunut suoraan fyysiseen kehoon antaen heille vahvan luomisvoiman. Energiarakenteen ohella myös heidän toimintaverkostonsa energia on kristallisoitunut. Tämä tarkoittaa sitä, että näennäisesti auran ulkopuolella olevat tietoisuuden tasot voivat yhdistyä energiatasolla heidän omaan järjestelmäänsä.

Tämä ryhmä on erittäin tietoinen siitä, kenen kanssa on tekemisissä ja miksi. Jo lapsesta lähtien he tuntevat usein läheistä yhteyttä henkilöihin, joita eivät vielä koskaan ole tavanneet, tai joiden kohdalla tähän yhteydentunteeseen ei ole loogista selitystä. Tämä johtuu siitä, että he tunnistavat näiden henkilöiden energian joltain toiselta tietoisuuden tasolta.

 

Milloin AuraTransformaatiota™ ei suositella?

AuraTransformaatiota™ ei suositella, jos fyysinen ikä on korkea (+75v) tai henkilö on akuutisti vakavasti sairas (syöpä, dialyysi tms).  Myöskään niille, jotka mielellään pitävät kiinni vanhoista rajoista, asioista ja asenteista hoito ei ole tarkoituksenmukainen. Mielenterveysongelmista kärsiville ja siihen jatkuvaa lääkitystä käyttäville AuraTransformaatio™ ei ole sopiva hoitomuoto. Se ei myöskään sovellu alkoholisteille,  lääkkeiden väärinkäyttäjille tai huumaavia aineita käyttäville.

Päihteiden tai lääkkeiden käytön lopettamisen jälkeen, on hoitoa odotettava vähintään puoli vuotta. Tämä sen vuoksi, että päihdyttävät ja kemialliset aineet varastoituvat kehoon ja voivat vaikuttaa pitkään vielä käytön jälkeenkin ja haitata henkilön kykyä tehdä selviä ja johdonmukaisia havaintoja itsestään ja ympäristöstään. 

 

Mitä AuraTransformaatio™-hoidossa tapahtuu?

Koska olemme kaikki erilaisia, AuraTransformaatio™ -hoidoteivät nekään etene samalla tavalla. Kaikki hoidot ovat yksilöllisiä, minkä vuoksi hoitojaan vertaavat eivät välttämättä löydä mitään muuta yhteistä kuin aurojensa saaman uuden ja vahvemman suojan ja magneettisuuden.

AuraTransformaatio™ on kontaktihoito, jossa auravälittäjä™ on yhteydessä asiakkaaseen joko käsiensä tai jalkojensa kautta, riippuen siitä, haluaako asiakas istua vai olla pitkällään.  Hoitoa ei voi verrata muihin energiahoitoihin, sillä AuraTransformaatio™ johtaa suoraan kontaktiin fyysisen kehon ja tietoisuuden välillä. Siksi henkilön tietoisuus ja tunnetila muuttuu nopeasti jo hoidon aikana, kun taas keho tarvitsee enemmän aikaa uuteen energiarakenteeseen sopeutumiseen. 

AuraTransformaatio™-hoito kestää tavallisesti 2,5 - 3,5h asiakkaasta riippuen. Hoidon jälkeen tehtävä tasapainotus on kestoltaan 1-1,5h. Hoidon aikana keskustellaan esiin nousevista asioista, energioista ja ilmiöistä. Keskustelun tarkoituksena on antaa mielelle ”kartta”, jota hyödyntämällä hoidon jälkeinen kristallisoitumisprosessi lähtee helpommin liikkeelle. Joidenkin asiakkaiden kohdalla henkilökohtainen prosessi hoidon aikana tarvitsee paljon keskustelua, osalle on mieluisampaa pohtia uutta tietoisuuden tilaa myös rauhassa itsekseen.

Uuden aurarakenteen kokoaminen vaatii auravälittäjältä™ erittäin vahvaa tietoisuutta ja sisäistä tasapainoa. Asiakkaan energiarakenteen muuntaminen yhteistyössä hänen kanssaan vaatii hoitajalta tietoista, laaja-alaista energian virrattamista, rakenteen säilyttämistä ja vahvaa maadoitusta, jonka kaikki koulutetut auravälittäjät™ integroivat itseensä ja opettelevat koulutuksensa aikana. Asiakas voi aina varmistaa kansainvälisten nettisivujemme (www.auratransformation.fi) kautta, että auravälittäjä™ on koulutettu auravälittäjä™ -kursseillamme.

Hoitajan valinnalla on yleensä suuri merkitys. On tärkeää, että asiakas voi tuntea hoitoon tullessaan olonsa mukavaksi, rentoutuneeksi ja turvalliseksi.  Auravälittäjä™ saa puolestaan aina tarvittavan tiedon asiakkaastaan montaa eri reittiä. Tieto voi tulla eri aistikanavien kautta erilaisina tuntemuksina, näkö- tai kuuloaistimuksena ja joskus jopa tuoksuina tai esimerkiksi ”tietoisuuspaketteina” auravälittäjän™ tietoisuuteen.

Auravälittäjä™ aloittaa hoidon tarkistamalla asiakkaan energiajärjestelmän, mahdolliset tukokset ja muut esille nousevat haasteet, jotka kaipaavat tasapainotusta, puhdistusta ja vapautumista. Kun keho ja energiajärjestelmä on tutkittu, tasapainotettu ja täytetty energialla, monet tuntevat erilaisia kehollisia tuntemuksia. Usein tämä on merkki siitä, että asiakas on valmis päästämään irti vanhoista energiakehoista ja rakenteesta, joka ei toimi enää parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun vanha energiarakenne ”haihtuu” ympäriltä, on asiakas valmis vastaanottamaan oman henkienergiansa. Tämä vaihe kestää pitkään ja sen aikana asiakkaan koko energiapotentiaali alkaa integroitua paikoilleen. Monet nauttivat tästä vaiheesta erityisesti sen vuoksi, että tuntevat vihdoin saavansa oman voimansa takaisin sekä tarvitsemaansa tilaa itselleen. Jotkut ihmiset nauttivat, kun energiat työskentelevät heidän kehossaan ja mielessään, toisilla on tarve puhua asioista, jotka ajatuksina, tunteina, kaukaisina muistoina ja kuvina nousevat hoidon aikana mieleen. Tämä tietoisuuden laajenemisvaihe on jokaisella yksilöllinen ja sen päättyessä asiakas kokee usein tyyneyttä ja valtavaa iloa. 

Auravälittäjä™ huomaa tietyistä merkeistä, että on aika siirtyä uuden aurarakenteen kokoamisvaiheeseen.  Tämän prosessin aikana auravälittäjä™ työskentelee tietoisesti ja keskittyneesti, sillä uuden aurarakenteen on ympäröitävä asiakkaan kehoa täysin, jotta se voi toimia vahvana suojana. Monet asiakkaat voivat tuntea tasapainokehon rakentumisen kehon ympärillä. Se voi tuntua kuin koko keho käärittäisiin pakettiin tai kuin vastaanottaisi epätavallisen paljon hoitoa ja suojaa.

Aurarakenteen yhdistyessä kehoon, paranee toimintapotentiaali ja maadoittuminen vahvistuu.

Hoidon lopussa tehdään vielä auran ja kehon tasapainotus neljää elementtiä aktivoiden ja maskuliininen ja feminiininen olemuspuoli tasapainottaen. Hoidon aikana läpikäydään myös oman energian hoito- ja ylläpitoharjoitus ja ohjeistetaan asiakas huolehtimaan uudesta energiarakenteesta.

AuraTransformaatio™-hoitoon tulolle voi olla useita syitä. Jotkut päättävät tulla hoitoon saadakseen lisää vahvuutta ja rohkeutta suurempaan henkilökohtaiseen elämänmuutokseen. Toiset taas tekevät asiat eri tavalla ja tulevat AuraTransformaatio™-hoitoon muutosten jälkeen ja hakevat hoidon kautta elämäänsä uuden, perustavanlaatuisen tasapainon.

Jotkut valitsevat AuraTransformaatio™-hoidon menetettyään työnsä, erottuaan puolisostaan tai tuntiessaan tarvitsevansa elämäänsä muutosta.  Tällöin AuraTransformaatio™ voi olla keino työstää esimerkiksi omaa menneisyyttä. Osa taas yksinkertaisesti tuntee sisimmässään tarvitsevansa energiapäivitystä saadakseen ymmärrystä ja tietoisuutta itsestään ja ympärillä olevista asioista ja ihmisistä. Myös manifestointivoiman lisääntyminen ja asioiden ilmentäminen näkyvälle, fyysiselle tasolle on osalle syy vastaanottaa hoito.

 

Ei siis ole olekaan ihme, että jotkut ihmiset kirjaimellisesti syöstään muutoksiin heti AuraTransformaation™ jälkeen, kun taas jotkut syöksyvät niihin itse. Osa kokee lähtevänsä kohti uutta hitaasti ja uudistuksia edes selvästi heti havaitsematta. Ympärillä olevat ihmiset huomaavat henkilön persoonallisuuden muutoksen kuitenkin aina, huomasipa hoidon ottanut sitä tai ei, sillä henkilön säteily ja vetovoima vahvistuu AuraTransformaation™ jälkeen.

Unknown-9.jpeg

Neljä energiarakennetta

Vanhan aikakauden sielunenergiarakenne koostuu raskaasta, tiiviistä ja monikerroksisesta, sekä monenlaisia energioita sisältävästä aurarakenteesta. Aura tarkoittaa fyysisen kehomme ympärillä olevaa energiasuojaa. Sielunenergiarakennetta täydentää seitsemän energiakeskusta eli chakraa. Tällä hetkellä hyvin harvalla vanhassa rakenteessa olevalla on enää ehjä aurarakenne fyysisen kehonsa ympärillä. Monet tilanteet, joissa henkilö joutuu erilaisten, ulkoapäin tulevien traumaattisten ja henkilökohtaiset rajat ylittävien fyysisten tai psyykkisten vaikutusten kohteeksi, voivat aiheuttaa perinteisen aurarakenteen purkautumisen. Tällaisessa tilanteessa henkilö jää ilman energeettistä suojaa ja on usein herkkä ja haavoittuva.

AuraTransformaatio™ on nopea, hallittu ja vahvan suojan antava tapa muuttaa perinteinen sielun energiarakenne uuden ajan energioihin.

Indigorakenne koostuu tasapainokehosta, kolmesta chakrasta eli energiakeskuksesta, sekä henkilön omasta, puhtaasta henkienergiasta koostuvasta ylemmästä mentaalikehosta. Mentaalikeho ympäröi tasapainokehoa.

Tasapainokeho kuvataan usein säihkyvän tumman sinisenä (indigo) aurarakenteena fyysisen kehon ympärillä. Tasapainokeho on magneettinen, maadoittava, tiheä ja puhdas energiarakenne, joka kiinnittyy kehoon. Indigonsinisen tasapainokeho toimii tiedonvälittäjänä fyysisen kehon ja henkilön oman henkienergian välillä.  Se vastaa tietoisuus- ja energiaimpulssien lähettämisestä tasapainokehon läpi fyysiseen kehoon. Myös keho lähettää informaatiota tasapainokehon läpi energiakehoon. Viestintä on jatkuvaa ja vastavuoroista.

Indigorakenteeseen kuuluu vielä kolme energiakeskusta eli chakraa.  Nämä kolme chakraa sisältävät kaiken seitsemän energiakeskuksen informaation, mutta uudella tavalla järjestäytyneenä. Kolme alinta energiakeskusta, (juuri-, sacraali- ja solar plexus) muodostaa yhden voimakkaan, fyysistä elinvoimaa ja toiminnallisuutta vahvistavan chakran vatsan alueelle.  Vanhan järjestelmän sydän- ja kurkkuchakra muodostavat toisen, kaiken yhdistävän ja elämää ylläpitävän tasapainon. Se luo myös vahvan pohjan rehelliselle ja vapaalle tunteiden ilmaisulle.  Toinen chakra sijaitsee sydämen yläpuolella, kateenkorvan kohdalla. Kolmas chakra muodostuu kolmannen silmän ja kruunuchakran sulautuessa yhteen pään alueelle. Tällöin intuitio ja henkisyys ovat yhtä ja elämä kulkee eteenpäin oman henkienergian ohjauksessa.

Kristallirakenne on kooltaan indigorakenteen tasapainokehoa vastaava puhdas kristalli-henkienergia kokonaisuus.  Kristallirakenne sisältää yhden sydänchakran, johon kaikki energiakeskukset ovat yhdistyneet. Sydäntietoisuuteen perustuva eheys ja tasapaino ovat avain kaikkeen.

Kristallirakenteessa sydänchakra laajenee niin, että se käsittää koko keho - aurarakenteen. Koko rakenne on tietoinen, eli esimerkiksi jokainen solu kehossa tietää oman tehtävänsä, mutta myös muiden solujen tehtävän. Tällöin kokonaisvaltainen hyvinvointi keho-mieli-energiatasolla on mahdollista ja ihminen etenee elämässään tasapainon kautta eteenpäin.  

Kristallisoitumisprosessin edetessä jokainen saa ympärilleen myös vahvan ja tietoisen kristalliverkoston, joka edistää ja helpottaa itselle tärkeiden asioiden toteuttamista joko yksin tai yhdessä samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa.

Kristalli-kulta-rakenteessa kehoon on sulautunut Maan muinainen, kultainen, tietoisuus - ja luovuusenergia.  Kuten kristallirakenteessa, sydänchakra sisältää kaiken informaation yhdistyneistä energiakeskuksista. Vahva ja korkeavärähteinen kristalliaura ympäröi fyysistä kehoa ja auran ympärillä on kristalliverkosto. Kultainen energia on aktivoitunut kehossa solutasolle saakka ja näkyy kristalli-kulta- tai kultaenergiana aurasta, vaikka sitä ei aurassa olekaan. Kristalliaura vain heijastaa kehossa olevaa kultaista energiaa.

Kultainen energia on luomisvoimaa, joka aktivoi vahvasti ihmisen elämäntehtäviä ja auttaa tuomaan asioita näkyvälle, fyysiselle tasolle. Kultainen energia tasapainottaa myös kristallienergiaa siten, että työ ja lepo/ vapaa-aika pysyvät tasapainossa. Kristalliverkosto rakenteen ympärillä vahvistaa elämän etenemistä jokaiselle oikeaan suuntaan.

Uuden ajan energiarakenteet luovat perustan, jonka pohjalta jokainen voi toimia elämässään kokonaisvaltaisemmin ja siten, että elämän eri osa-alueet nivoutuvat saumattomasti yhteen. Myös henkilökohtaiset tarpeet tulevat huomioiduksi paremmin kuin vanhassa rakenteessa.

Keskittymällä kuulemaan sisäisen viisautemme, saamme energiamme suunnattua meille oikeisiin asioihin. Eheys, energian keskittäminen ja tasapaino luovat siksi parhaat mahdolliset olosuhteet silloin, kun haluamme elää uuden aikakauden elämää sopusoinnussa itsemme ja ympäristömme kanssa.

iStock-1133301909.jpg
5.jpg
Unknown-9.jpeg
iStock-518136716.jpg

Laajeneva tietoisuus

Suurin osa Maapallon ihmisistä tarvitsee uuden, nykyajan olosuhteita vastaavan energiarakenteen. Se edistää laajenevan tietoisuuden hyödyntämistä ja hyvän elämän luomista jokapäiväisen arjen tasolle. 

Meille on kehittynyt tarve saada ajatuksillemme ja mielellemme enemmän liikkumatilaa ja vanha tietoisuusrakenteemme on käynyt yksinkertaisesti liian pieneksi ja vanhanaikaiseksi. Ihmisten tapa järjestää ajatuksiaan ja elämäänsä on perinteisessä järjestelmässä monimutkainen ja hidas prosessi. Uuden ajan energiarakenteisiin syntyneet näyttävät nopeasti unohtavan negatiiviset asiat ja pyrkivät pääsääntöisesti hakemaan ratkaisuja ja siirtymään elämässä eteenpäin.

Perinteisessä energiarakenteessa olevat eivät pääse irti vanhoista käyttäytymismalleistaan, vaikka varmasti haluavat päästä elämässä eteenpäin. Syy tähän on siinä yleisessä uskomuksessa, että asioiden on edettävä tietyssä järjestyksessä ja tietty määrä kärsimystä kuuluu elämään. Tämä kaava, jossa onni tulee vasta kärsimyksen jälkeen kuuluu todellakin menneisyyteen. Tällä hetkellä ja varsinkaan tulevaisuudessa ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa ajatella, tuntea ja elää. Jokainen tulee löytämään sellaisen tavan elää, joka palvelee sekä häntä itseään, että ympärillä olevaa.

Uuden aikakauden energioihin syntyvät ovat saaneet paljon vanhempiaan ja isovanhempiaan laajemman tietoisuuden. Tämä auttaa heitä tekemään pesäeroa moniin, aikaisemmin jo lapsuudessa luotuihin ja sukupolvelta toiselle siirrettyihin huonoihin ja sopimattomiin käyttäytymismalleihin.

Vanha energiarakenne ei ole enää ajantasainen, eikä se myöskään tarjoa kehollemme riittävää suojaa, minkä monet jo ikäväkseen ovat todenneet. Mitä voimakkaammaksi uuden ajan energia Maapallolla käy, sitä todennäköisemmin ihmiset alkavat kärsiä myös kehollisista oireista, jotka aiheutuvat asioista, jotka voivat olla elintärkeitä sekä meille, että Maapallolle.

Psyykkisellä tasolla monet ihmiset tuntevat itsensä myös aiempaa haavoittuvaisemmiksi. Toisten käyttäytyminen voi tuntua hyökkäävältä ja loukkaavalta, ikään kuin joku tulisi ilman lupaa ihon alle. Tämä vahva tunne johtuu yleensä kehoa ympäröivän, vanhan aurarakenteen heikentymisestä. Fyysinen kehon ympärillä ei ole sielun energiarakenteessa riittävää, ehjää suojaa.

 

Karma

Henkilön menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus voidaan lukea sielun auran astraalikehosta. Siinä ne näyttäytyvät karmisina asioita – toisin sanoen löydät edestäsi sen, mitä olet taaksesi jättänyt. Karma on rautaisella nyrkillä hallinnut ihmisten elämää tuhansia vuosia ja ehkä moni maksaa nyt aikaisempien elämiensä tekemisistä, mikä saattaa nykytilanteessa tuntua epäreilulta ja vaikealta ymmärtää.

Jos jäämme menneitä elämiä koskevan tietoisuutemme ja sielun energiarakenteen vangiksi, emme voi saavuttaa sisäistä vapautta. Meillä ei ole edes työkaluja tavoittaa tai ymmärtää aina asioita, jotka estävät, hidastavat tai tuovat elämäämme negatiivisia sävyjä aikaisemmista elämistä.   

Uuden ajan energioissa tasapainon kautta eteneminen tarkoittaa oikeuden toteutumista ja sen ymmärtämistä, että meidän on kannettava teoistamme vastuu tässä ja nyt. Mikäli haluamme sekä itsemme, että Maan kehityksen etenevän positiiviseen suuntaan, tämä on ainoa vaihtoehto edetä.

 

Mielensisäinen kirjasto ja tietoisuus

Sielun energiarakenteessa oleva alempi mentaalinen keho on osa vanhaa aurarakennetta.  Se sijaitsee pään ympärillä ja on eräänlainen kirjasto, jossa kaikki tieto ja opitut asiat ovat järjestyksessä. Koska asiat kehittyvät ja muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa, meidän on selvitettävä uusia käsitteitä ja lisääntyvää tietoa joka päivä. Mentaalisen kirjastomme tila käy vähiin, emmekä pysty enää varastoimaan tietoa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ihmiset huomaavat usein unohtaneensa jo aikaisemmin oppimansa, koska aivojen on pakko heittää vanhaa tietoa ”romukoppaan”.

Koska aivoissa ja tietoisuudessa on tilan puute, on järkevää liittää intuitio pysyvästi osaksi fyysistä kehoa AuraTransformaation™ avulla. Tällöin intuitio voi jatkuvasti muistuttaa meitä asioista, tilanteista ja tapahtumista, jotka meidän on sekä työ-, että yksityiselämässämme muistettava. 

Korkeampi mentaalinen keho, joka vanhassa sielun energiarakenteessa sijaitsee aurarakenteen ulkoreunalla edustaa intuitiota ja henkienergiaa. Saadaksemme vanhassa rakenteessa yhteyden intuitioomme, meidän on kuljettava kolmen energiakehon (eteerisen, astraali- ja alemman mentaalikehon) läpi. Osalle yhteyden saaminen on helppoa, osa ei tavoita intuitiotaan juuri koskaan. Tämä johtuu siitä, että auran eri kerrokset sisältävät myös meihin kuulumattomia energioita, jolloin tietoisuuden luominen kehon ja henkienergian välille vaikeutuu.  Tämä on myös syy, minkä vuoksi osa kokee energiakehojen läpi kulkemisen raskaana ja väsyttävänä.

Omaan henkienergiaan on mahdollista saada yhteys myös vanhassa sielun energiarakenteessa. Meditaatio on keinoista ehkä tunnetuin ja tällöin ihmiset työskentelevät tietoisesti, syvässä keskittymisen tai rauhan tilassa saavuttaakseen yhteyden. Meditaation ja muidenkin menetelmien kautta haetaan vastauksia sekä henkilökohtaisiin, että elämää yleisesti koskeviin asioihin. Esimerkiksi meditaatioon liittyy joidenkin ihmisten kohdalla kuitenkin se ongelma, että he menettävät maadoituksensa ja yhteyden fyysiseen kehoonsa. Tämä johtuu siitä, että huomion painopiste siirtyy pois kehosta ja ympärillä olevasta fyysisestä maailmasta.  Ajatus ja tietoisuus liikkuvat kehon ulkopuolella.

Uuden ajan energia ja päivitetty energiarakenne tarjoaa suoran ja helpon tavan laajentaa tietoisuutta ja ylläpitää yhteyttä omaan intuitioon ja henkienergiaan. Yhteys on läsnä 24/7, sillä keho - mieli ja energiarakenteen sulautuessa yhteen, koko olemuksemme kaikki osa-alueet ovat yhtä, tasavahvoja ja tasavertaisia keskenään. Tähän myös tasapainon kautta eteneminen tähtää. 

 

Vetovoima ja rajojen asettaminen 

Uuden ajan energiarakenne on hyvin vahva ja indigo- tai kristalliauraa ei voi poistaa, kun se kerran on AuraTransformaatiossa™ saatu. Joskus suojaa ja osittain myös magneettisuutta on mahdollista heikentää, mutta tätä tehdään äärimmäisen harvoin.

Aurarakenteen yhdistyminen suoraan kehoon helpottaa tiettyjen ihmisten ja tilanteiden puoleensa vetämistä ajatusten ja tahdonvoiman avulla. Lisääntynyt säteily ja vetovoima tuo meidät paremmin näkyville.  Voimme myös pitää tiettyjä ihmisiä ja tilanteita loitolla tai asettaa rajat ulkomaailmalle, jos elämäntilanteemme sitä edellyttää. Joskus rajojen asettaminen ympärillä oleville ihmisille voi vaatia koviakin otteita, jotta henkilökohtainen mielipiteemme ja suhtautumisemme asioihin ei jäisi kenellekään epäselväksi.

Toisinaan meilläkin on huonoja päiviä. Rehellisyys on uuden ajan energioissa etusijalla ja mikäli ihmiset ympärillämme eivät toimi mielestämme oikein, se näkyy tunnetilassamme ja tavassa reagoida asioihin.  Toisaalta voimme itse vaikuttaa siihen, miten asioihin suhtaudumme.

Tietoisuutemme luo meille asialistan, joihin kehomme reagoi. Voimme päättää itse, kuinka pitkään pysymme vahvoissa tunnetiloissa ja miten eri asioihin reagoimme - ovatpa ne sitten negatiivisia tai positiivisia.

Monet uuden energiarakenteen saaneet ihmiset kokevat, että ympäristö reagoi aivan kuin vastauksena tiettyihin toiveisiin tai asioihin, joita he eivät vielä ole edes ääneen ilmaisseet. Tämä johtuu siitä, että ajatuksemme ovat selkeämpiä ja enemmän näkyvillä kuin aikaisemmin. Ympärillä olevien ihmisten on helpompi ymmärtää meitä ilman, että se vaatisi meiltä erityistä panosta.

 

Intuitio ja eheys AuraTransformaation™ jälkeen

Indigo- ja kristallirakenteen omaavat ihmiset ovat huomattavan vahvoja ja heidän on helppo saada yhteys ajatuksiinsa, intuitioonsa ja henkienergiaansa. Koska henkienergia yhdistyy suoraan kehoon, intuitio ei enää vaikuta kaukaiselta tietoisuudelta, johon emme voi täysin luottaa. Tie ajatuksista toimintaan on lyhyt ja asiat alkavat toteutua ja materialisoitua näkyvässä maailmassa nopeasti.

 

Monet kokevat AuraTransformaation™ jälkeen selkeän eheyden tunteen ja heidän energiajärjestelmänsä toimii sisäisesti ja ulkoisesti sopusoinnussa fyysisen kehon kanssa.

Kun keho saa osakseen yhtä paljon huomiota kuin tietoisuus ja mieli, vältymme monilta kehon kautta esiin nousevilta reaktioilta, joita esim. stressaava työtilanne tai epätasapaino ihmissuhteissa voi aiheuttaa.

 

Uuden ajan energioissa kyse on tasapainosta ja vaikka AuraTransformaatio™ voi kääntää asioita elämässä kokonaan uuteen suuntaan, on hyvä pitää mielessä keho-mieli-energia kolmikanta ja elämän eri osa-alueiden välinen tasapaino. Kun uusi energiarakenne on saatu täysin paikoilleen – mahdollisesti muutaman tasapainotushoidon jälkeen – voimme laajentuneen tietoisuuden, inspiroituneen mielen ja rentoutuneen kehon ansiosta nauttia monista sellaisista asioista, jotka aiemmin eivät olleet meille mahdollisia.

 

AuraTransformaatio™-hoitoon reagointi ja hoidon aiheuttamat muutokset voivat olla monenlaisia.

Jotkut ihmiset tuntevat uuden rakenteen vaikutukset välittömästi, kun ahdistavat sisäiset olotilat ja ulkoiset olosuhteet eivät enää sekoita, tai estä oman intuition kuulemista. Joidenkin on taas ensin sisäistettävä, mitä on tapahtunut ja saatava aikaa sulatella ”oman elämänsä sankarina” olemista.

 

Elämä uuden energiarakenteen kanssa on jokaisella erilaista ja riippuu tavasta suhtautua itseen, ympäröivään maailmaan ja elämään yleensä. Ei haittaa, vaikka sisällään olevaan tietoisuuteen, ei kykene heti samaistumaan. On hyvä muistaa, että muutos etenee aina juuri itselle sopivaa vauhtia ja jokaiselle oikealla tavalla, oman henkienergian ohjauksessa.

Unknown-5.jpeg
AuraTransformation_SIMPLE.jpg
bottom of page